تعبیر خواب پرواز - پرواز کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش خیمه نیوز، تعبیر خواب پرواز کردن اگر به اعماق آسمان نباشد، نیکو است. با تعبیر خواب پرواز، تعبیر خواب پرواز در آسمان، تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال همراه ما باشید.

تعبیر خواب پرواز - پرواز کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

از پروفایل ما وبلاگ حامد دیدن نمایید.

سرویس سرگرمی - رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود که رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی اش شور زندگی فرد را فرود می آورد هستند.

آنچه در ادامه خواهید خواند:

 • تعبیر خواب پرواز کردن
 • پرواز در آسمان
 • پرواز با فرشتگان
 • سقوط در حین پرواز
 • داشتن بال و پر
 • پرواز کردن بر فراز مکانی تعیین

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

انسان هایی که چنین رویاهایی می بینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمی آیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری که ما را به پایین می کشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان می دهد. این جنبه منفی رویای پرواز است که نشان می دهد چگونه ما از ترس ها و آسیب های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار می کنیم.

در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز می کند که این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان می دهد. اما به علت اینکه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت های جامعه را نیز به تصویر می کشد.

(کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

تعبیر خواب پرواز کردن

امام صادق (ع) می فرمایند:

تعبیرهای پرواز کردن عبارتند از:

 • مسافرت
 • حج
 • بزرگی
 • تغییر حال و روز
 • بیماری و مرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن دریافت.

اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید.

گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلاً نمی رسید.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی مثل پرنده ای از جایی به جای دیگر می پری، به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می رسی.

ابراهیم کرمانی نیز می گوید:

 • اگر ببینی از جایی به جای دیگر پرواز می کنی، به مکان نزدیکی سفر می کنی.
 • اگر ببینی پر داری و پرواز می کنی، به مسافرت می روی و کار تو خوب خواهد شد.
 • اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری که با پرهای پرندگان فرق می کند، تا حد مرگ دچار بیماری می شوی ولی انتها بهبود پیدا می کنی.

کارل یونگ می گوید:

تعبیر خواب پرواز بیانگر پروژه ای است که در حال شروع شدن است. اگر پرواز تاخیر داشته باشد، بیانگر این است که شما آماده دست دریافت پروژه نیستید.

خواب دیدن اینکه شما پروازتان یا یک ارتباط را از دست می دهید یا اینکه پرواز کنسل شده است بیانگر این است که شما در یک موقعیت احساس بی یاوری می کنید و اینکه در یک موقعیت گیر کردید. شما حس می کنید که عقب نگه داشته می شوید، هم فیزیکی هم ذهنی. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که احساس می کنید از جنبه ای از زندگی، کار، رابطه یا خانه تان دورید.

خواب دیدن پرواز، بیانگر حس جدید آزادی است که شما قبلا حس محدود بودن می کرده اید.

تعبیر خواب آسمان - به هوا رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرواز در آسمان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی در پهنه آسمان پرواز می کنی، به سفری با خیر و برکت می روی.
 • اگر ببینی به آسمان رفته ای، به قصد اینکه دیگر به زمین برنگردی، مقام و بزرگی و پادشاهی به دست می آوری و کار بزرگ موفقیت آمیزی انجام خواهی داد.
 • اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، به مسافرت می روی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمی گردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته ای.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند:

 • اگر ببینی آنقدر به بالا پرواز کرده ای که در آسمان ناپدید شدی و به زمین برنگشتی، به زودی از جهان می روی.
 • اگر ببینی به طور مستقیم به طرف آسمان پرواز می کنی، دچار ضرر و زیان می شوی

لوک اویتنهاو می گوید: پرواز کردن: در آسمان ها: تجربیاتی شیرین

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید. نشانه آن است که در امر ازدواج با بدبخت هایی روبرو می شوید.
 • اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می کنید، نشانه آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید، علامت آن است که بی فایده نگران هستید، زیرا در کارها به توفیق می رسید.
 • اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

تعبیر خواب پرواز با فرشتگان

ابن سیرین: اگر ببینی همراه فرشته ها پرواز می کنی، به زودی از جهان می روی (البته با توبه از جهان خواهی رفت).

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی فرشته ها تو را به آسمان برده اند، به زودی از جهان می روی.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر ببینی با فرشته ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته ای، به زودی از جهان می روی و در جهان به نیکی و خیر مشهور می شوی.
 • اگر ببینی فرشته شده ای و با فرشته ها به آسمان رفته ای، زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمی داری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.

تعبیر خواب پرواز در شب

مطیعی تهرانی: پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

تعبیر خواب سقوط در حین پرواز

مطیعی تهرانی: مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعاً دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با بال هایی سیاه پرواز می کنید، نشانه نومیدی است. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید.

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می کنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

تعبیر خواب داشتن بال و پر

ابراهیم کرمانی: اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.

لوک اویتنهاو می گوید: داشتن بال: خوشبختی

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.

تعبیر خواب پرواز با هواپیما و بالن

لیلا برایت:

 • پرواز با هواپیما در خواب، نشانه ناامیدی و یأس است.
 • پرواز با بالن در خواب، نشانه آن است که به یکی از اهدافتان می رسید

تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی تعیین

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسب اند تا شما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید.
 • اگر خواب ببینید بر فراز مکان هایی مخروبه پرواز می کنید، علامت آن است که در محیط های مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.
منبع: setare.com
انتشار: 10 آذر 1399 بروزرسانی: 10 آذر 1399 گردآورنده: kheimehnews.ir شناسه مطلب: 604

به "تعبیر خواب پرواز - پرواز کردن در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب پرواز - پرواز کردن در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید