آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است

به گزارش خیمه نیوز، کشور ما ایران از نظر نجوم شرایط خوبی دارد از این رو می توان بسیاری از رویدادهای نجومی را به راحتی رصد کرد.

آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است

به همین دلیل در صدد برآمدیم تا رویدادهای نجومی بهمن ماه سال جاری را مرور کنیم.

آدینه 4 بهمن

در این روز مقارنه ماه و پلوتو در 02:17 رخ می دهد؛ در این رویداد حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و پلوتو در 02:18 برابر با 1 درجه است. همچنین حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و زحل در 03:54. برابر با 1.9 درجه است.

در این تاریخ همچنین مقارنه ماه و زحل در 03:57 رخ می دهد.

شنبه 5 بهمن

در روز شنبه ماه نو در ساعت 01:13 رخ می دهد. در این زمان ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد. در پنجم بهمن ماه، صورت فلکی سرطان در مقابله و 19:45 بهترین زمان برای رصد آن خواهد بود این رویداد تمام شب در آسمان حضور خواهد داشت.

همچنین مقارنه ماه و عطارد در 22:47 با حداقل جدایی زاویه ای 1.5 درجه در ساعت 23:15 اتفاق می افتد.

یکشنبه 6 بهمن

حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و دلتا جدی در 16:044 در روز یکشنبه اتفاق می افتد. در این زمان جدایی آنها 1.7 درجه است که البته ماه و دلتا جدی در 18:34 با جدایی 2 درجه قابل مشاهده هستند. در این تاریخ مقارنه ماه و دلتا جدی در 13:37 رخ می دهد.

دوشنبه 7 بهمن

بعد از غروب خورشید هفتم بهمن ماه، بهترین موقعیت برای مشاهده زمین تاب ماه است. در این تاریخ نور خورشید به زمین تابیده و بازتاب آن از زمین بر بخش تاریک ماه دیده می گردد و آن را کمی روشن و قابل مشاهده می نماید که به آن زمین تاب می گویند.

در این تاریخ مقارنه زهره و نپتون در 22:54 رخ می دهد که در ساعت 23:34 جدایی آنها 4 دقیقه کمانی است.

سه شنبه 8 بهمن

مقارنه ماه و زهره در 09:16 روز سه شنبه رخ می دهد که حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و زهره در 17:47 است. در این زمان جدایی آنها 4.4 درجه است. در ساعت 18:17 ماه و زهره با جدایی 4.4 درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و نپتون در 08:20 نیز در همین تاریخ رخ می دهد؛ حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و نپتون در ساعت 15 رخ می دهد که در این زمان جدایی آنها 4.6 درجه است. این دو در ساعت 19:00 با جدایی 4.8 درجه قابل مشاهده هستند.

چهارشنبه 9 بهمن

مقابله دلتا سرطان در ساعت 08:20 روز چهارشنبه نهم بهمن ماه رخ می دهد؛ این بهترین زمان مشاهده ستاره دلتا سرطان است زیرا در نیمه شب از نصف النهار ناظر می گذرد. قدر این ستاره برابر با 3.9 بوده و با چشم غیر مسلح به خوبی قابل مشاهده است.

پنجشنبه 10 بهمن

در این تاریخ، ماه در ساعت 07:24 در بیشترین فاصله از زمین برابر با 405287 کیلومتر قرار می گیرد. رخگرد عرضی ماه به مقدار چشمگیر 6.8 درجه شمالی می رسد و قطب شمال ماه در معرض دید قرار می گیرد. رخگرد طولی نیز 1.6 درجه غربی است.

حداقل جدایی زاویه ای بین عطارد و دلتا جدی در 14:57. در این زمان جدایی آنها 1.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. همچنین در این تاریخ مقارنه عطارد و دلتا جدی در 22:29 اتفاق می افتد.

آدینه 11 بهمن

حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و اورانوس در 08:58 یازدهم بهمن ماه رخ می دهد؛ در این زمان جدایی آنها 5 درجه است که برای ما قابل مشاهده نیستند. اما در ساعت 23:48 با جدایی 7.4 درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و اورانوس نیز در ساعت 06:19 رخ خواهد داد.

یکشنبه 13 بهمن

تربیع اول ماه در 05:12 روز 13 بهمن ماه رخ می دهد؛ در این تاریخ رخگرد ماه در 21:04 به مقدار چشمگیر 7.6 درجه می رسد (5.8 درجه غربی و 5 درجه شمالی).

دوشنبه 14 بهمن

مقارنه ماه و خوشه پروین در 10:29 در این تاریخ رخ می دهد. همچنین در 14 بهمن ماه سیارک وستا در این روزها در بهترین حالت رصد عصرگاهی قرار گرفته است. قدر آن 7.6 است که بوسیله دوربین های دوچشمی یا تلسکوپهای کوچک می توان آن را مشاهده کرد.

سه شنبه 15 بهمن

حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و دبران در 09:09 در این تاریخ رخ می دهد. در این زمان جدایی آنها 2.2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی قبل از این در 02:29 با جدایی 5.1 درجه قابل مشاهده هستند.

مقارنه ماه و دبران در 09:46 اتفاق می افتد.

همچنین در این تاریخ سرانجام فعالیت بارش شهابی اسد اصغری است.

چهارشنبه 16 بهمن

در این تاریخ رخگرد طولی ماه به مقدار چشمگیر 7 درجه غربی می رسد و دهانه گریمالدی کاملاً قابل مشاهده می گردد. رخگرد عرضی نیز 1.8 درجه شمالی است.

پنجشنبه 17 بهمن

حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و مو جوزا در ساعت 08:18 اتفاق می افتد. در این زمان جدایی آنها 0.2 درجه است. ساعاتی قبل از این در 04:29 با جدایی 2.7 درجه قابل مشاهده هستند.

همچنین در این تاریخ ماه در ساعت 12:16 در گره صعودی قرار گرفته است. عرض دایرة البروجی ماه برابر با صفر و روبه افزایش است.

میل ماه در ساعت 19:39 برابر با 23.3 درجه است. این بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری است.

آدینه 18 بهمن

مقارنه ماه و بتا جوزا (پولوکس) در 15:15 در 18 بهمن ماه رخ میدهد.

شنبه 19 بهمن

مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل در 13:15 نوزدهم بهمن ماه رخ میدهد؛ حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و خوشه کندوی عسل در 13:16 است. در این زمان جدایی آنها 0.5 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی قبل از این در 19:06 با جدایی 4.1 درجه قابل مشاهده هستند.

یکشنبه 20 بهمن

ماه بدر در 11:04 بیستم بهمن ماه رخ می دهد. همچنین در این تاریه دنباله دار 155P/Shoemaker در نزدیکترین فاصله از زمین برابر با 165.53 میلیون کیلومتر قرار گرفته است.

دوشنبه 21 بهمن

مقارنه ماه و قلب العقرب در 00:25 دوشنه 21 بهمن ماه اتفاق می افتد. حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و قلب العقرب در 03:52. در این زمان جدایی آنها 3.1 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند.

حداکثر کشیدگی عصرگاهی عطارد در 17:16 در این تاریخ است. همچنین 21 بهمن بهترین زمان برای رصد عطارد پس از غروب خورشید است. عطارد در 18 درجه ای خورشید و از قدر 0.5- است که به راحتی با چشم غیر مسلح دیده می گردد. بهترین زمان برای رصد عطارد 18:30 است که ارتفاع آن 11 درجه است.

ماه در ساعت 23:52 در کمترین فاصله از زمین برابر با 360542 کیلومتر است.

چهارشنبه 23 بهمن

در این تاریخ معادله زمان (اختلاف زمان بین ساعت آفتابی و ساعت) به مقدار بیشینه 14- دقیقه و 14 ثانیه می رسد. در این روز همچنین دیرهنگام ترین ظهر شرعی در این روز رخ می دهد.

مقارنه مشتری و پی قوس در 10:49 در این تاریخ رخ می دهد؛ در این تاریخ عطارد در ساعت 08:35 در کمترین فاصله از خورشید برابر 46 میلیون کیلومتر قرار گرفته است.

23 بهمن ماه رخگرد عرضی ماه در 14:30 به مقدار چشمگیر 6.6 درجه جنوبی می رسد و قطب جنوب ماه کاملاً در معرض دید قرار می گیرد.

مقارنه ماه و گاما سنبله در 17:16 در این تاریخ رخ می دهد.

همچنین در این تاریخ حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و گاما سنبله در 18:08. در این زمان جدایی آنها 2 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی بعد در 22:18 با جدایی 3.4 درجه قابل مشاهده هستند.

همچنین در این تاریخ سیارک جونو در ساعت 23:04 در اقامت شرقی قرار می گیرد و حرکت رجعی را شروع می نماید. با قدر 9.8 توسط چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست و با تلسکوپهای کوچک مشاهده پذیر است.

پنجشنبه 24 بهمن

مقارنه ماه و سماک اعزل در ساعت 14:03 در این تاریخ رخ می دهد.

آدینه 25 بهمن

در این تاریخ رخگرد ماه در ساعت 21:03 به مقدار چشمگیر 7.7 درجه می رسد (5.4 درجه شرقی و 5.5 درجه جنوبی).

یکشنبه 27 بهمن

تربیع آخر ماه در 01:48 در این روز رخ می دهد. حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و بتا عقرب در 14:11 خواهد بود. در این زمان جدایی آنها 1.2 درجه است. این دو ساعاتی قبل در 06:31 با جدایی 3.9 درجه قابل مشاهده هستند.

همچنین در این روز مقارنه ماه و دلتای عقرب در 11:43 رخ می دهد. مقارنه ماه و بتای عقرب نیز در ساعت 13:57.

حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و دلتا عقرب در 12:57 در 27 بهمن اتفاق خواهد افتاد. در این زمان جدایی آنها 4.2 درجه است. ساعاتی قبل در 06:37 با جدایی 5.3 درجه قابل مشاهده هستند.

در این تاریخ عطارد در ساعت 11:40 در اقامت شرقی است و حرکت رجعی خود را شروع می نماید. قدر آن 0.7 است و با چشم غیر مسلح قابل رویت است.

دوشنبه 28 بهمن

در این تاریخ مقارنه ماه و قلب العقرب در 22:05 اتفاق خواهد افتاد.

همچنین در این تاریخ رخگرد طولی ماه در 09:30 به مقدار چشمگیر 6.6 درجه شرقی می رسد. رخگرد طولی ماه نیز 2.5 درجه جنوبی است.

چهارشنبه 30 بهمن

در روز چهارشنبه حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و مریخ در 17:47 است؛ در این زمان جدایی آنها 0.4 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی قبل در 04:37 با جدایی 6.6 درجه قابل مشاهده هستند.

در این تاریخ ماه در 03:45 در گره نزولی قرار گرفته است. عرض دایرة البروجی ماه برابر با صفر و روبه کاهش است.

حداقل جدایی زاویه ای بین ماه و لاندا قوس در 01:26 است. در این زمان جدایی آنها 1.9 درجه است که در این زمان برای ما قابل مشاهده نیستند. ساعاتی بعد در 05:06 با جدایی 2.7 درجه قابل مشاهده هستند.

قلب الاسد در ساعت 08:16 در مقابله قرار گرفته است و بهترین زمان برای رصد آن است. نیمه شب از نصف النهار ناظر می گذرد و تمام شب در آسمان است. قدر آن 1.4 است و با چشم غیر مسلح به راحتی دیده می گردد.

میل ماه در ساعت 12:27 برابر با 23.2- درجه است. این جنوبی ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 20 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: kheimehnews.ir شناسه مطلب: 94

به "آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آسمان بهمن میزبان چه رویدادهای نجومی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید